Trillingsanalyse


Trillingsanalyse vindt vele toepassingen bij het uitvoeren van de verschillende onderhoudstaken. Aangezien trillingsanalyse een zeer gespecialiseerde techniek is, die door veel bedrijven uitbesteed zal worden, is het van belang een compleet concept aan te bieden.

Trouble Shooting

Het snel en doelmatig opsporen van problemen in draaiende machines, is wat er bedoeld wordt met trouble shooting. Wanneer een machine “vreemde” geluiden maakt, of een machine monitoring systeem geeft hoge (trillings) waarden aan, wil men hier zo snel mogelijk de oorzaak van weten. Door een trillingsmeting uit te voeren kan, zonder dat de machine uit elkaar gehaald hoeft te worden, de conditie van de verschillende componenten bepaald worden. Hierdoor zullen eventuele defecten zichtbaar worden, waardoor het mogelijk is om de benodigde onderhoudsactie(s) gericht uit te voeren.


Trendbewaking

Trendbewaking wordt gebruikt als een onderdeel van een preventief onderhoudsprogramma. Door op regelmatige tijdstippen het trillingsgedrag van roterende machines vast te leggen, kan het slijtage- en verouderingsgedrag in kaart worden gebracht. Deze metingen worden bijvoorbeeld 4 tot 6 maal per jaar uitgevoerd. Door vergelijking met voorafgaande metingen kan men met grote zekerheid worden vastgesteld of er bepaalde defecten ontstaan en op welke termijnen deze defecten leiden tot overschrijding van de vastgestelde grenswaarde. Zo wordt onderhoud beter beheersbaar en kan vervolgschade of uitval van de machine sterk verminderd worden. Doordat trouble schooting en trendmetingen bij verschillende klanten ingevoerd zullen moeten worden, wordt er gebruik gemaakt van een eenvoudig verplaatsbare datacollector/analyzer.

Balanceren

Balanceren is een minder gespecialiseerde techniek in vergelijking met trillingsanalyse Dit komt doordat er voor balanceren gebruik gemaakt wordt van speciaal balanceerprogramma’s, die het balanceren van een machine sterk vereenvoudigen. Bedrijven besteden deze techniek desondanks toch vaak uit. Men kiest voor uitbesteding omdat de investering in apparatuur en opleiding in verhouding niet lonend is met het aantal uitvoeringen van balanceren in de praktijk.

Voor het balanceren van een machine kan er door bedrijven gekozen worden uit twee opties: On-line balanceren
Het on-line balanceren zal plaatsvinden op een balanceerbank, waarbij het te balanceren gedeelte naar deze bank verplaatst moet worden. Het gaat hierbij om complexe balanceringen over meerdere vlakken.

Off-line balanceren
Het off-line balanceren zal te plekke bij de machine plaatsvinden en zal zich vooral richten op enkel vlaks balanceren en twee vlaks balanceren.


Overall-metingen

De beslissing om tot reparatie over te gaan kan tot stand komen als het overall trillingsniveau boven een bepaalde waarden (norm) is gestegen. Door de ISO en VDI zijn normen voor machines ontwikkeld, waarbij groepen machines zijn ingedeeld naar vermogen. Met behulp van deze normen kan men, gebruikmakend van een groep- catogarie-indeling , bepalen of de machineconditie nog goed, bruikbaar, nog toelaatbaar of ontoelaatbaar is. Het meten van een overall-waarde heeft het voordeel dat de gebruikte meettechnieken eenvoudig uit te voeren zijn. Een nadeel van deze normen is echter dat ze binnen een klein frequentiebereik (10- 1000Hz) gemeten worden.

Overall metingen moeten worden gezien als een eerste indicatie van de machineconditie. Er kan met een gelimiteerd aantal meetgegevens snel een overzicht worden verkregen van de algemene conditie van de machine. Dit kan vergeleken worden met een temperatuur, bloeddruk, pols meting bij de doktor. Deze meettechniek wordt vooral gebruikt bij trendmeting en is tevens een begin indicatie voor “troubleshooting”. Een ander belangrijk voordeel tegenover de manier waarop het voorheen (zonder trillingsmeetapparatuur) is gegaan is dat er nu gewerkt wordt met een getal. Dit is duidelijk en herkenbaar voor een ieder, maar wanneer men door meting met een schroevendraaier aangeeft dat het nog wel kan, is moeilijk een reproduceerbaar advies te geven, dan wel om deze kennis over te dragen.

FFT: Fast Fourier Transformation

Een overall meting van het trillingssignaal geeft in een waarde de grootte van het trilsignaal aan zonder een onderscheidt te maken tussen de verschillende frequenties waaruit het signaal is opgebouwd. Deze meting kan dan geen informatie geven omtrent de oorzaak van de trillingen. Met behulp van frequentieanalyse kan wel een uitspraak worden over de oorzaak van de trilling. De frequentiecomponenten zijn namelijk te relateren aan machine componenten. Dit werkt als volgt: het gemeten signaal uit het tijdsdomein wordt met behulp van Fourier-Transformatie (FFT) omgezet naar het frequentiedomein. Op deze manier wordt het tijdsignaal opgedeeld in een serie sinusvormige signalen, welke in het frequentiespectrum weergegeven worden als verticale lijnen met hun eigen frequentie en trillingsamplitude. Het is nu mogelijk om de conditie van individuele machine componenten te evalueren en defecten in een vroeg stadium te herkennen. Op deze manier kunnen op tijd correctieve handelingen worden uitgevoerd. Dit principe kan worden vergeleken met een röntgen foto in het ziekenhuis. Deze meettechniek wordt gebruikt voor zowel trendmetingen als “trouble-shooting”.

Voor meer informatie mail naar: